สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
3
0.77
0.00
0.53
68.34
88.00
-19.66
รวม
3
0.77
0.00
0.53
68.34
88.00
-19.66