สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
3
0.49
0.00
0.17
รวม
3
0.49
0.00
0.17
35.29
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง