สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
3
0.47
0.00
0.20
43.45
50.00
-6.55
รวม
3
0.47
0.00
0.20
43.45
46.00
-2.55