สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
3
0.63
0.00
0.40
63.45
รวม
3
0.63
0.00
0.40
63.45
55.00