สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
3
0.78
0.00
0.78
100.00
100.00
รวม
3
0.78
0.00
0.78
100.00
100.00