สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
2
0.23
0.00
0.08
34.63
30.00
4.63
รวม
2
0.23
0.00
0.08
34.63
30.00
4.63