สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
3
0.59
0.00
0.40
67.89
80.00
-12.11
รวม
3
0.59
0.00
0.40
67.89
77.00
-9.11