สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
3
0.50
0.00
0.30
รวม
3
0.50
0.00
0.30
60.91
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง