สำนักงานคลังเขต4

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
3
1.17
0.00
0.66
2
12.35
0.00
1.21
28.00
รวม
5
13.52
0.00
1.87
13.86
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง