สำนักงานคลังเขต4

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
3
1.60
0.00
1.32
82.19
88.00
-5.81
2
9.67
4.23
5.44
56.28
79.00
-22.72
รวม
5
11.27
4.23
6.76
59.96
88.00
-28.04