สำนักงานคลังเขต4

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
3
0.98
0.00
0.60
60.91
50.00
10.91
รวม
3
0.98
0.00
0.60
60.91
46.00
14.91