สำนักงานคลังเขต4

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
1
0.57
0.02
0.19
2
12.35
0.00
1.21
14.00
รวม
3
12.92
0.02
1.41
10.88
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560