สำนักงานคลังเขต4

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
3
1.60
0.00
1.60
100.00
100.00
2
9.67
0.00
9.67
100.00
100.00
รวม
5
11.27
0.00
11.27
100.00
100.00