สำนักงานคลังเขต4

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
3
1.19
0.00
1.04
88.05
80.00
8.05
รวม
3
1.19
0.00
1.04
88.05
77.00
11.05