สำนักงานคลังเขต4

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
3
1.20
0.00
0.83
2
12.35
0.00
1.21
43.00
รวม
5
13.54
0.00
2.04
15.10
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง