สำนักงานคลังเขต4

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
2
0.63
0.00
0.41
65.88
30.00
35.88
รวม
2
0.63
0.00
0.41
65.88
30.00
35.88