สำนักงานคลังเขต4

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
3
1.42
0.00
1.14
79.95
2
9.67
8.46
1.21
12.55
รวม
5
11.09
8.46
2.35
21.20
55.00