สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
4
1.92
0.47
1.11
รวม
4
1.92
0.47
1.11
57.87
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง