สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
4
2.44
0.14
1.92
78.91
88.00
-9.09
รวม
4
2.44
0.14
1.92
78.91
88.00
-9.09