สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
4
1.41
0.65
0.34
24.27
30.00
-5.73
รวม
4
1.41
0.65
0.34
24.27
30.00
-5.73