สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
4
1.89
0.60
0.65
รวม
4
1.89
0.60
0.65
34.59
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง