สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
4
2.44
0.34
1.48
60.54
รวม
4
2.44
0.34
1.48
60.54
55.00