สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
1.67
0.59
0.73
43.73
50.00
-6.27
รวม
5
1.67
0.59
0.73
43.73
46.00
-2.27