สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
6
2.24
0.26
1.58
70.39
80.00
-9.61
รวม
6
2.24
0.26
1.58
70.39
77.00
-6.61