สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
4
2.44
0.00
2.42
99.34
99.34
รวม
4
2.44
0.00
2.42
99.34
99.34