สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
5
30.61
1.29
14.03
220
381.98
22.31
119.50
28.00
รวม
225
412.59
23.60
133.54
32.37
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง