สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
4
49.61
3.80
6.13
12.36
50.00
-37.64
249
385.75
43.90
86.71
22.48
36.00
-13.52
รวม
253
435.36
47.70
92.84
21.33
46.00
-24.67