สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
7
46.61
3.09
27.15
58.24
224
381.75
25.49
257.19
67.37
รวม
231
428.37
28.59
284.34
66.38
55.00