สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
8
50.22
0.39
49.64
98.84
98.84
224
377.24
1.13
375.41
99.51
99.51
รวม
232
427.46
1.52
425.05
99.44
99.44