สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
4
24.57
5.75
0.00
0.00
30.00
-30.00
216
253.39
29.31
1.13
0.45
19.00
-18.55
รวม
220
277.96
35.06
1.13
0.41
30.00
-29.59