สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
7
46.61
4.52
40.41
86.70
88.00
-1.30
224
381.75
8.72
338.09
88.56
79.00
9.56
รวม
231
428.37
13.24
378.50
88.36
88.00
0.36