สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
7
65.18
7.27
34.71
53.26
80.00
-26.74
249
385.75
39.75
281.80
73.05
65.00
8.05
รวม
256
450.93
47.02
316.51
70.19
77.00
-6.81