สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
5
30.61
2.68
17.02
223
380.47
31.75
168.15
43.00
รวม
228
411.08
34.43
185.17
45.04
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง