กองบิน23

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
21
110.83
0.87
63.23
57.06
10
22.46
0.00
22.46
100.00
รวม
31
133.29
0.87
85.69
64.29
55.00