กองบิน23

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
21
107.48
2.61
90.93
84.61
88.00
-3.39
10
22.46
0.00
22.46
100.00
79.00
21.00
รวม
31
129.94
2.61
113.39
87.27
88.00
-0.73