กองบิน23

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
21
108.49
0.00
108.49
100.00
100.00
10
22.46
0.00
22.46
100.00
100.00
รวม
31
130.95
0.00
130.95
100.00
100.00