กองบิน23

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
24
109.89
0.03
75.82
68.99
80.00
-11.01
8
11.35
0.02
11.34
99.84
65.00
34.84
รวม
32
121.24
0.05
87.15
71.88
77.00
-5.12