กองบิน23

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
21
104.74
1.13
46.20
10
22.46
2.62
19.84
43.00
รวม
31
127.20
3.74
66.05
51.92
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง