กองบิน23

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
22
61.38
0.01
15.31
24.95
30.00
-5.05
5
11.30
5.65
5.65
50.00
19.00
31.00
รวม
27
72.68
5.66
20.96
28.84
30.00
-1.16