กองบิน23

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
17
55.69
0.56
5.51
8
30.74
13.38
0.59
14.00
รวม
25
86.43
13.94
6.10
7.06
20.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 14-11-2560