กองบิน23

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
19
60.61
2.08
23.62
10
26.57
13.50
8.36
28.00
รวม
29
87.18
15.58
31.98
36.68
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง