กองบิน23

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
23
109.34
6.25
31.40
28.71
50.00
-21.29
8
11.35
1.16
10.15
89.37
36.00
53.37
รวม
31
120.69
7.41
41.54
34.42
46.00
-11.58