กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
7
29.77
0.00
27.54
รวม
7
29.77
0.00
27.54
92.51
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง