กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
7
59.13
0.64
50.76
85.85
88.00
-2.15
รวม
7
59.13
0.64
50.76
85.85
88.00
-2.15