กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
6
28.99
0.47
11.04
38.09
30.00
8.09
รวม
6
28.99
0.47
11.04
38.09
30.00
8.09