กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
7
59.18
0.00
59.18
100.00
100.00
รวม
7
59.18
0.00
59.18
100.00
100.00