กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
7
29.20
0.53
20.76
71.10
50.00
21.10
รวม
7
29.20
0.53
20.76
71.10
46.00
25.10