กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
7
59.79
3.49
40.66
68.00
80.00
-12.00
รวม
7
59.79
3.49
40.66
68.00
77.00
-9.00