กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
7
56.46
0.00
34.95
61.91
รวม
7
56.46
0.00
34.95
61.91
55.00