สำนักงานสัสดีจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
3
3.36
0.00
2.96
88.33
88.00
0.33
รวม
3
3.36
0.00
2.96
88.33
88.00
0.33