สำนักงานสัสดีจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
3
3.30
0.00
2.37
71.75
รวม
3
3.30
0.00
2.37
71.75
55.00