สำนักงานสัสดีจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
3
1.38
0.00
0.64
46.58
30.00
16.58
รวม
3
1.38
0.00
0.64
46.58
30.00
16.58