สำนักงานสัสดีจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
3
2.19
0.00
1.14
รวม
3
2.19
0.00
1.14
52.24
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง