สำนักงานสัสดีจังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
3
1.95
0.00
0.74
รวม
3
1.95
0.00
0.74
38.08
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง