สำนักงานสัสดีจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
3
3.36
0.00
2.74
81.47
80.00
1.47
รวม
3
3.36
0.00
2.74
81.47
77.00
4.47