สำนักงานสัสดีจังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
3
2.10
0.00
0.95
45.41
50.00
-4.59
รวม
3
2.10
0.00
0.95
45.41
46.00
-0.59