มณฑลทหารบกที่24

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
16
88.73
2.36
49.83
56.16
50.00
6.16
2
4.64
0.86
0.57
12.31
36.00
-23.69
รวม
18
93.37
3.22
50.40
53.98
46.00
7.98