มณฑลทหารบกที่24

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
17
219.78
5.31
197.64
89.93
88.00
1.93
4
5.85
2.97
2.88
49.19
79.00
-29.81
รวม
21
225.63
8.29
200.52
88.87
88.00
0.87