มณฑลทหารบกที่24

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
17
155.30
7.41
109.35
70.41
80.00
-9.59
3
14.78
8.41
6.37
43.08
65.00
-21.92
รวม
20
170.08
15.82
115.71
68.03
77.00
-8.97