มณฑลทหารบกที่24

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
17
228.82
1.61
227.21
99.30
99.30
4
11.17
7.52
3.65
32.69
32.69
รวม
21
239.99
9.13
230.87
96.20
96.20