มณฑลทหารบกที่24

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
16
244.09
5.15
151.45
62.05
3
2.88
0.00
2.70
93.78
รวม
19
246.97
5.15
154.15
62.42
55.00