มณฑลทหารบกที่24

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
15
126.60
3.08
111.41
2
2.70
0.00
2.70
43.00
รวม
17
129.30
3.08
114.11
88.25
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง