มณฑลทหารบกที่24

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
12
72.94
0.58
22.96
31.48
30.00
1.48
1
1.43
0.00
0.00
0.00
19.00
-19.00
รวม
13
74.37
0.58
22.96
30.88
30.00
0.88