มณฑลทหารบกที่24

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
14
124.12
2.29
76.85
2
2.70
0.64
0.00
28.00
รวม
16
126.82
2.93
76.85
60.59
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง