กอ.รมน.ภาค2สย.1

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
6
23.73
0.00
12.69
รวม
6
23.73
0.00
12.69
53.48
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง