กอ.รมน.ภาค2สย.1

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
7
23.85
0.00
21.09
รวม
7
23.85
0.00
21.09
88.45
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง