กอ.รมน.ภาค2สย.1

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
4
19.96
0.03
14.78
74.04
50.00
24.04
รวม
4
19.96
0.03
14.78
74.04
46.00
28.04