กอ.รมน.ภาค2สย.1

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
7
41.84
0.00
41.84
100.00
100.00
รวม
7
41.84
0.00
41.84
100.00
100.00