กอ.รมน.ภาค2สย.1

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
4
40.68
0.00
29.00
71.28
80.00
-8.72
รวม
4
40.68
0.00
29.00
71.28
77.00
-5.72