กอ.รมน.ภาค2สย.1

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
7
41.84
0.00
27.37
65.41
รวม
7
41.84
0.00
27.37
65.41
55.00