กอ.รมน.ภาค2สย.1

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
4
19.15
0.00
7.63
39.84
30.00
9.84
รวม
4
19.15
0.00
7.63
39.84
30.00
9.84