สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
5
0.30
0.00
0.18
60.53
50.00
10.53
รวม
5
0.30
0.00
0.18
60.53
46.00
14.53