สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
7
0.57
0.00
0.34
59.68
รวม
7
0.57
0.00
0.34
59.68
55.00