สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
6
0.35
0.00
0.15
รวม
6
0.35
0.00
0.15
41.74
37.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง