สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี

โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
ผลต่าง
7
0.59
0.00
0.43
73.28
80.00
-6.72
รวม
7
0.59
0.00
0.43
73.28
77.00
-3.72