สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี

จำนวนโครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
เป้าหมาย
7
0.36
0.00
0.26
รวม
7
0.36
0.00
0.26
71.56
52.00

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา กรมบัญชีกลาง