ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

ชื่อรหัสงบประมาณ
งบประมาณ
ก่อหนี้ผูกพัน (PO+เบิกจ่าย)
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลิตภา
5,061,820.00
949,781.23
0.00
949,781.23
4,112,038.77
18.76
รายการงบประจำ
3,674,300.00
998,693.71
0.00
998,693.71
2,675,606.29
27.18
ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พัน
340,000.00
139,417.00
0.00
139,417.00
200,583.00
41.01