ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

ชื่อรหัสงบประมาณ
งบประมาณ
ก่อหนี้ผูกพัน (PO+เบิกจ่าย)
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลิตภา
5,061,820.00
1,674,202.58
0.00
1,674,202.58
3,387,617.42
33.08
รายการงบประจำ
3,674,300.00
1,674,542.69
175,900.02
1,498,642.67
2,175,657.33
40.79
ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พัน
340,000.00
162,570.86
0.00
162,570.86
177,429.14
47.81