ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

ชื่อรหัสงบประมาณ
งบประมาณ
ก่อหนี้ผูกพัน (PO+เบิกจ่าย)
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ชุดตุ้มน้ำหนักมาตรฐานCLAS
117,700.00
115,560.00
115,560.00
0.00
117,700.00
0.00
เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน
246,100.00
245,000.00
245,000.00
0.00
246,100.00
0.00
เครื่องวัดอุณหภูมิ(Digita
65,300.00
64,000.00
64,000.00
0.00
65,300.00
0.00
จอบหมุนพรวนดินโรตารี่ขนา
39,000.00
0.00
0.00
0.00
39,000.00
0.00
เครื่องพ่นยาขนาด1,000ลิ
55,700.00
0.00
0.00
0.00
55,700.00
0.00
เครื่องใส่ปุ๋ยตำบลปะโคอำ
45,500.00
0.00
0.00
0.00
45,500.00
0.00
รถฟาร์มแทรกเตอร์ขนาด90แ
1,430,000.00
0.00
0.00
0.00
1,430,000.00
0.00
ปรับปรุงบ้านพักคนงานแบบห้
153,200.00
0.00
0.00
0.00
153,200.00
0.00
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับง
44,000.00
43,600.00
0.00
43,600.00
400.00
99.09