ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

ชื่อรหัสงบประมาณ
งบประมาณ
ก่อหนี้ผูกพัน (PO+เบิกจ่าย)
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
60,000.00
0.00
0.00
0.00
60,000.00
0.00
0.00
3,272,063.05
0.00
3,272,063.05
-3,272,063.05
327,206,305.00
350,000.00
0.00
0.00
0.00
350,000.00
0.00
155,000.00
69,965.00
0.00
69,965.00
85,035.00
45.14
915,972.00
478,323.24
0.00
478,323.24
437,648.76
52.22
664,953.00
374,503.00
0.00
374,503.00
290,450.00
56.32
103,000.00
58,840.00
0.00
58,840.00
44,160.00
57.13
575,900.00
369,110.00
0.00
369,110.00
206,790.00
64.09
524,000.00
338,765.00
0.00
338,765.00
185,235.00
64.65
6,067,280.00
4,236,519.71
45,486.64
4,191,033.07
1,876,246.93
69.08
921,000.00
682,430.00
0.00
682,430.00
238,570.00
74.10
1,305,000.00
999,969.00
0.00
999,969.00
305,031.00
76.63
2,973,900.00
2,450,513.00
0.00
2,450,513.00
523,387.00
82.40