ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

ชื่อรหัสงบประมาณ
งบประมาณ
ก่อหนี้ผูกพัน (PO+เบิกจ่าย)
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
10,860,200.00
10,860,200.00
7,089,000.00
3,771,200.00
7,089,000.00
34.72
16,217,600.00
16,217,600.00
7,725,600.00
8,492,000.00
7,725,600.00
52.36
74,000.00
74,000.00
0.00
74,000.00
0.00
100.00
150,000.00
150,000.00
0.00
150,000.00
0.00
100.00
94,800.00
94,800.00
0.00
94,800.00
0.00
100.00
90,000.00
90,000.00
0.00
90,000.00
0.00
100.00
29,000.00
29,000.00
0.00
29,000.00
0.00
100.00
45,000.00
45,000.00
0.00
45,000.00
0.00
100.00
8,600.00
8,600.00
0.00
8,600.00
0.00
100.00
52,200.00
52,200.00
0.00
52,200.00
0.00
100.00
9,600.00
9,600.00
0.00
9,600.00
0.00
100.00
43,800.00
43,800.00
0.00
43,800.00
0.00
100.00
74,000.00
74,000.00
0.00
74,000.00
0.00
100.00
60,800.00
60,800.00
0.00
60,800.00
0.00
100.00
70,000.00
70,000.00
0.00
70,000.00
0.00
100.00