ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

ชื่อรหัสงบประมาณ
งบประมาณ
ก่อหนี้ผูกพัน (PO+เบิกจ่าย)
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อ
8,600.00
8,600.00
8,600.00
0.00
8,600.00
0.01
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หร
45,000.00
45,000.00
45,000.00
0.00
45,000.00
0.00
อาคารพักเจ้าหน้าที่ศูนย์อ
10,860,200.00
10,860,200.00
8,201,000.00
2,659,200.00
8,201,000.00
24.49
อาคารสำนักงานศูนย์อนามัยที
16,217,600.00
16,217,600.00
11,901,600.00
4,316,000.00
11,901,600.00
26.61
ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม40ช่องศ
74,000.00
74,000.00
0.00
74,000.00
0.00
100.00
โต๊ะประชุมศูนย์อนามัยที่
150,000.00
150,000.00
0.00
150,000.00
0.00
100.00
เก้าอี้สำหรับนั่งประชุมศู
94,800.00
94,800.00
0.00
94,800.00
0.00
100.00
โต๊ะทำงานศูนย์อนามัยที่8
90,000.00
90,000.00
0.00
90,000.00
0.00
100.00
เก้าอี้ทำงานศูนย์อนามัยที
29,000.00
29,000.00
0.00
29,000.00
0.00
100.00
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ศูนย์อน
60,800.00
60,800.00
0.00
60,800.00
0.00
100.00
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อ
74,000.00
74,000.00
0.00
74,000.00
0.00
100.00
โทรทัศน์แอลอีดี(LEDTV
52,200.00
52,200.00
0.00
52,200.00
0.00
100.00
จอรับภาพขนาดเส้นทะแยงมุม
9,600.00
9,600.00
0.00
9,600.00
0.00
100.00
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
43,800.00
43,800.00
0.00
43,800.00
0.00
100.00
ตู้เหล็กแบบ2บานศูนย์อนา
70,000.00
70,000.00
0.00
70,000.00
0.00
100.00