ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี

ชื่อรหัสงบประมาณ
งบประมาณ
ก่อหนี้ผูกพัน (PO+เบิกจ่าย)
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
โครงการปรับปรุงภูมิสถาปัตย
3,590,000.00
3,590,000.00
3,590,000.00
0.00
3,590,000.00
0.00
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบออโต
224,700.00
224,700.00
0.00
224,700.00
0.00
100.00
ตู้เย็นพร้อมตู้แช่แข็ง-20
160,000.00
160,000.00
0.00
160,000.00
0.00
100.00
ตู้แช่แข็งแบบพิเศษ-80องศ
561,750.00
561,750.00
0.00
561,750.00
0.00
100.00
ตู้ปราศจากเชื้อแบบคลาสII
1,281,111.00
1,281,111.00
0.00
1,281,111.00
0.00
100.00
ชุดตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอก
930,000.00
930,000.00
0.00
930,000.00
0.00
100.00