ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี

ชื่อรหัสงบประมาณ
งบประมาณ
ก่อหนี้ผูกพัน (PO+เบิกจ่าย)
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ชุดตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอก
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
0.00
ตู้ปราศจากเชื้อแบบคลาสII
2,200,000.00
0.00
0.00
0.00
2,200,000.00
0.00
ตู้แช่แข็งแบบพิเศษ-80องศ
800,000.00
0.00
0.00
0.00
800,000.00
0.00
ตู้เย็นพร้อมตู้แช่แข็ง-20
200,000.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
0.00
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบออโต
300,000.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
0.00
โครงการปรับปรุงภูมิสถาปัตย
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
0.00