สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี

ชื่อรหัสงบประมาณ
งบประมาณ
ก่อหนี้ผูกพัน (PO+เบิกจ่าย)
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
รายการงบประจำ
255,000.00
126,900.00
0.00
126,900.00
128,100.00
49.76
รายการงบประจำ
269,700.00
134,820.00
0.00
134,820.00
134,880.00
49.99