สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี

ชื่อรหัสงบประมาณ
งบประมาณ
ก่อหนี้ผูกพัน (PO+เบิกจ่าย)
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
รายการงบประจำ
604,100.00
211,500.00
0.00
211,500.00
392,600.00
35.01
รายการงบประจำ
560,900.00
233,650.00
0.00
233,650.00
327,250.00
41.66