สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี

ชื่อรหัสงบประมาณ
งบประมาณ
ก่อหนี้ผูกพัน (PO+เบิกจ่าย)
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
560,900.00
373,840.00
0.00
373,840.00
187,060.00
66.65
604,100.00
418,319.95
0.00
418,319.95
185,780.05
69.25