สำนักงานคป.จังหวัดอุดรธานี

ชื่อรหัสงบประมาณ
งบประมาณ
ก่อหนี้ผูกพัน (PO+เบิกจ่าย)
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพั
392,770.00
392,770.00
0.00
392,770.00
0.00
100.00
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมว
21,540.00
21,540.00
0.00
21,540.00
0.00
100.00
เครื่องสำรองไฟฟ้า
1,490.00
1,490.00
0.00
1,490.00
0.00
100.00