สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ชื่อรหัสงบประมาณ
งบประมาณ
ก่อหนี้ผูกพัน (PO+เบิกจ่าย)
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย
210,000.00
0.00
0.00
0.00
210,000.00
0.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงก
21,240.00
0.00
0.00
0.00
21,240.00
0.00
รายการงบประจำ
40,000.00
0.00
0.00
0.00
40,000.00
0.00
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการพ
118,100.00
4,700.00
0.00
4,700.00
113,400.00
3.98
รายการงบประจำ
813,800.00
90,384.73
0.00
90,384.73
723,415.27
11.11
รายการงบประจำ
583,840.00
95,025.00
0.00
95,025.00
488,815.00
16.28
รายการงบประจำ
161,010.00
30,164.00
0.00
30,164.00
130,846.00
18.73