สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี

ชื่อรหัสงบประมาณ
งบประมาณ
ก่อหนี้ผูกพัน (PO+เบิกจ่าย)
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
655,973.53
655,973.53
20,000.00
635,973.53
20,000.00
96.95
139,550.00
139,550.00
0.00
139,550.00
0.00
100.00
42,314.42
42,314.42
0.00
42,314.42
0.00
100.00
61.00
61.00
0.00
61.00
0.00
100.00