สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี

ชื่อรหัสงบประมาณ
งบประมาณ
ก่อหนี้ผูกพัน (PO+เบิกจ่าย)
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
127,000.00
77,220.00
0.00
77,220.00
49,780.00
60.80
555,722.53
359,345.57
0.00
359,345.57
196,376.96
64.66
24,472.94
24,472.94
0.00
24,472.94
0.00
100.00