สำนักงานสัสดีจังหวัดอุดรธานี

ชื่อรหัสงบประมาณ
งบประมาณ
ก่อหนี้ผูกพัน (PO+เบิกจ่าย)
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
1,397,318.00
786,800.00
0.00
786,800.00
610,518.00
56.31
1,935,702.00
1,729,386.54
0.00
1,729,386.54
206,315.46
89.34
28,680.00
28,680.00
0.00
28,680.00
0.00
100.00