สำนักงานสัสดีจังหวัดอุดรธานี

ชื่อรหัสงบประมาณ
งบประมาณ
ก่อหนี้ผูกพัน (PO+เบิกจ่าย)
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
รายการงบประจำ
1,368,508.00
603,432.55
0.00
603,432.55
765,075.45
44.09
รายการงบประจำ
739,800.00
549,900.00
0.00
549,900.00
189,900.00
74.33
ทบ.250
28,680.00
28,680.00
0.00
28,680.00
0.00
100.00