สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ

โครงการ

2240

งบประมาณ

4,222.60

ใบสั่งซื้อ/สัญญา

781.59

เบิกจ่าย

2,216.60

คงเหลือ

2,006.00

ร้อยละเบิกจ่าย

52.49

งบประจำ
หน่วยงาน
งปม.
ร้อยละ
ด่านฯ สป.
0.02
0.00
ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี
17.21
8.70
ด่านฯ บางเสาธง
0.04
24.68
งบประมาณจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ
45.33
36.63
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
67.11
38.96

หน่วย ล้านบาท

งบลงทุน
หน่วยงาน
งปม.
ร้อยละ
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
0.00
0.00
โรงพยาบาลบางพลี
0.00
0.00
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
5.50
0.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2
1.29
0.00
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สมุทรปราการ
1.00
0.00

หน่วย ล้านบาท

ภาพรวม
หน่วยงาน
งปม.
ร้อยละ
ด่านฯ สป.
0.02
0.00
ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี
17.21
8.70
งบประมาณจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ
386.52
9.34
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
363.60
15.26
ด่านฯ บางเสาธง
0.04
24.68

หน่วย ล้านบาท