สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี

โครงการ

3052

งบประมาณ

5,035.52

ใบสั่งซื้อ/สัญญา

1,006.06

เบิกจ่าย

2,810.09

คงเหลือ

2,225.43

ร้อยละเบิกจ่าย

55.81

งบประจำ
หน่วยงาน
งปม.
ร้อยละ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
10.49
35.12
กอ.รมน.จว.จบ
7.88
43.84
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
43.76
45.36
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
18.07
46.19
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
13.93
47.36

หน่วย ล้านบาท

งบลงทุน
หน่วยงาน
งปม.
ร้อยละ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี
3.24
0.00
โรงเรียนทับไทร
6.82
0.00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48
10.24
0.00
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
1.23
0.00
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17
10.00
0.63

หน่วย ล้านบาท

ภาพรวม
หน่วยงาน
งปม.
ร้อยละ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17
14.07
18.37
กรมจังหวัดจันทบุรี
216.02
20.80
ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
53.35
25.06
โรงเรียนทับไทร
9.32
26.81
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี
613.44
26.88

หน่วย ล้านบาท