สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี

โครงการ

479

งบประมาณ

1,263.88

ใบสั่งซื้อ/สัญญา

58.49

เบิกจ่าย

86.98

คงเหลือ

1,176.90

ร้อยละเบิกจ่าย

6.88

งบประจำ
หน่วยงาน
งปม.
ร้อยละ
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
0.31
0.00
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
0.22
0.00
สำนักงานก่อสร้าง 9
0.29
0.00
สำนักงานประชาสัมพันธ์
0.21
0.00
สำนักงานแรงงาน
0.59
0.00

หน่วย ล้านบาท

งบลงทุน
หน่วยงาน
งปม.
ร้อยละ
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
5.94
0.00
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
143.04
0.00
สำนักงานก่อสร้าง 9
183.00
0.00
กรมจังหวัดจันทบุรี
178.47
0.00
โครงการชลประทานจังหวัดจันทบุรี
260.76
0.00

หน่วย ล้านบาท

ภาพรวม
หน่วยงาน
งปม.
ร้อยละ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
0.00
0.00
สำนักงานประชาสัมพันธ์
0.21
0.00
สำนักงานก่อสร้าง 9
183.29
0.00
สำนักงานบังคับคดี
0.41
0.00
ศูนย์ท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดจันทบุรี
0.10
0.00

หน่วย ล้านบาท